Kamieniarstwo Jan Jastrz─?b - Warszawa


Firma Kamieniarstwo Jan Jastrz─?b zosta??a za??o??ona w 1962 roku. Pocz─?tkowo zakres dzia??alno??ci przedsi─?biorstwa obejmowa?? produkcj─? element??w betonowych, z czasem jednak ewoluowa?? i w g????wnej mierze skupi?? si─? na surowcach naturalnych. Obecnie nasz─? specjalizacj─? jest tylko i wy??─?cznie obr??bka surowca naturalnego.

Przedsi─?biorstwo Kamieniarstwo Jan Jastrz─?b zlokalizowane jest w Warszawie i znajduje si─? w ??cis??ej czo????wce firm z wojew??dztwa mazowieckiego, paraj─?cych si─? przetwarzaniem oraz obr??bk─? granitu. Obszar dzia??alno??ci skupia si─? w centralnej Polsce, jednak podejmujemy si─? prac w innych wojew??dztwach jak i poza granicami Polski.

Zakres naszych us??ug obejmuje realizacj─? zar??wno prostych jak r??wnie?? nieszablonowych projekt??w zgodnych z indywidualnym ??yczeniem Klient??w. Zlecenia realizowane s─? w porozumieniu z do??wiadczonymi architektami i artystami rze??biarzami.

Znaczne zapotrzebowanie bran??y budowlanej na najlepszej klasy materia??y naturalne zmotywowa??o nas do rozszerzenia zakresu dzia??alno??ci o szeroko rozumian─? aran??acj─? wn─?trz. Podejmujemy si─? kompleksowej realizacji jak r??wnie?? dzia??amy w opiciu o powierzone nam projekty.

Wykonujemy kuchenne blaty granitowe, parapety okienne, schody, kominki, elewacje i tym podobne. W zakresie ??wiadczonych przez nas us??ug kamieniarskich oferujemy r??wnie?? produkcj─? nagrobk??w granitowych. Wytwarzane s─? zar??wno w kszta??tach tradycyjnych jak r??wnie?? na podstawie indywidualnych projekt??w. Nagrobki granitowe mog─? by─? wzbogacone o detale takie jak rze??by, p??askorze??by, obrazy w kamieniu. Dok??adamy wszelkich stara?? aby zachowa─? wysok─? jako??─? projekt??w, odwzorowa─? nawet najmniejsze detale a tym samym sprosta─? potrzebom naszych Klient??w.

Spektrum realizowanych zlece?? jest niezwykle szerokie, zale??y wy??─?cznie od wizji projektanta oraz bud??etu przeznaczonego na zlecony nam cel.

Oferta nasza obejmuje ponad 40 gatunk??w granit??w brazylijskich, skandynawskich iberyjskich, indyjskich, ukrai??skich oraz afryka??skich o zr????nicowanym wachlarzu kolor??w. Z rodzimego granitu oferujemy materia?? Ô??GRANICZNAÔ?Ł, kt??rego jeste??my oficjalnym dystrybutorem na Polsk─? centraln─?.

Nowoczesny park maszynowy oraz bogate zaplecze technologiczne pozwalaj─? nam na wykonywanie skomplikowanych wzor??w w naturalnym surowcu.

Zach─?camy serdecznie do zaznajomienia si─? galeri─? realizacji, znajd─? tam Pa??stwo zdj─?cia projekt??w, kt??re ju?? zrealizowali??my: od nagrobk??w granitowych, poprzez parapety okienne, schody a?? po blaty granitowe. Uwa??amy, ??e nasze projekty s─? najlepsz─? nasz─? wizyt??wk─?.

Nasza firma oferuje kamieniarstwo na najwy??szym poziomie Ô?? zapraszamy do skorzystania z oferty!

Tel 22 614 48 29
Kom 602235661
Fax 22 889 23 11
www.granit.info.pl

Internetowy sklep z nagrobkami

Nowy !!!
SKLEP ON-LINE

Internetowy sklep z nagrobkami.
Zapraszamy na
www.sklep-kamieniarski.pl


Formularz kontaktowy