Nasze firma wykorzystuje najnowsze  technologie wykorzystywane w przemy??le kamieniarskim.

W naszej firmie znajdziecie pa??stwo produkty firmy tj

TENAX, ABRESSA,KRZEMEX,ILPA,AKEMI,INDIAM,WEHA, PROMASZ, PROMECH, COMANDULLI, BISSO, KUMATSU.

Do??wiadczenie które ma ju?? ponad  40 lat w bran??y ,pozwala na wybór najlepszych rozwi?za?? i najlepiej wyselekcjonowanego materia??u.

Jeste??my firm? profesjonaln? i te?? z takimi firmami wspó??pracujemy na ca??ym ??wiecie.

U nas praktycznie klient mo??e zamówi? parapety do domu jednorodzinnego rano a wieczorem je odebra?.

Zak??ad wyposa??ony jest w pe??n? lini? technologiczn? do obróbki kamienia naturalnego.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym pozwalaj?cym na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych wzorów w naturalnym surowcu.
W sk??ad podstawowych maszyn wchodz? mi?dzy innymi: automaty polerskie (p??aszczyzna), piaskarki , polerki r?czne ,polerki pó??automatyczne,??upiarki, frezarki, boczkarki numeryczne Comandulli ( fazy i profile) oscylarki numeryczne, pi??y linowe , nowa innowacyjna pi??a Bisso CNC 5 osi. itp...

Ekologia zak??ad przerabia swój odpad w 70 % . Wykorzystujemy go do produkcji kostki granitowej ,a pozosta??o??ci jako pod??o??e pod drogi, podjazdy itp. Woda jest w obiegu zamkni?tym co zmniejsza koszty. Szlam wytwarzany podczas ci?cia i polerowania pozbawiony zanieczyszcze?? chemicznych jest naturalnie czysty.( Nowoczesne segmenty ??cierne syntetyczne bez soli. ) W najbli??szej przysz??o??ci planujemy zakup ma??ej oczyszczalni.

Tel 22 614 48 29
Kom 602235661
Fax 22 889 23 11
www.granit.info.pl

Internetowy sklep z nagrobkami

Nowy !!!
SKLEP ON-LINE

Internetowy sklep z nagrobkami.
Zapraszamy na
www.sklep-kamieniarski.pl