Nagrobek Granitowy ?

Zakup nagrobka granitowego to do??─? trudna decyzja.
Podejmowana zazwyczaj w trudnej sytuacji ??yciowej .

Postaram si─? w kilku s??owach, przekona─? Pa??stwa do zakup??w w naszej firmie.

Nasza firma od 1962 roku produkuje nagrobki. Jeste??my firm─? rodzinn─? co wskazuje na uczciwo??─?, rzetelno??─?,do??wiadczenie a przede wszystkim fachowo??─? kt??r─? zbierali??my kilkadziesi─?t lat. W??a??ciciel firmy Jan Jastrz─?b jest mistrzem kamieniarstwa i betoniarstwa. Nowe technologie wykorzystywane przez nasz zak??ad pozwalaj─? uzyska─? nam stu procentow─? jako??─? poleru bez ulepszaczy oraz bardzo dok??adne wykonanie element??w. Nowatorska ,cho─? u naszych zachodnich s─?siad??w stosowana od lat 80-tych technika monta??u zapewnia bardzo stabilne po??─?czenie element??w kamiennych. Najlepszy materja?? na nagrobek to oczywi??cie granit ale wykorzystujemy te?? ska??y tj: gabro , sjenity ,gnejsy, sieni-to-gnejsy i tp. Wszystkie te kamienie nie ulegaj─? szybkiej erozji i s─? odporne na warunki atmosferyczne. Nasz zak??ad wykorzystuje najbardziej sprawdzone minera??y , najd??u??ej wyst─?puj─?ce na rynku. Do najlepszych materia????w nale??─? ska??y: skandynawskie, polskie, ukrai??skie,hiszpa??skie, brazylijskie, indyjskie. Aby unikn─?─? lub ograniczy─? do minimum wady materia??owe , powinno si─? zawsze wybiera─? si─? produkt wyprodukowany prze Kamieniarza. Jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed niemi??─? niespodziank─?. Prosz─? te?? pami─?ta─?, ??e dobrego materia??u nie pastujemy i nie nab??yszczamy chemicznie. (przynajmniej przez ok 10 lat).Mo??e by─? ewentualnie zaimpregnowany. Jedynym wrogiem granitu jest stearyna i rdza . Plamy po zniczach s─? bardzo trudne do usuni─?cia a nieraz niemo??liwe . Rdza pojawia si─? zazwyczaj po wi─?zankach z niezabezpieczonym drutem stalowym.
Je??li cho─? troch─? pomog??em w decyzji to bardzo dzi─?kuj─? za uwag─?.
Pawe?? Jastrz─?b

GRANIT Ô?? kwa??na ska??a Ô?? g??─?binowa, ??rednio- lub grubokrystaliczn─?, cz─???ciej ??redniokrystaliczna. Granit ma budow─? jawnokrystaliczn─? na skutek ??rodowiska g??─?binowego w jakim powsta??.
Wed??ug definicji zaproponowanej przez podkomisj─? Mi─?dzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) granit jest ska??─? zawieraj─?c─? 80Ô??100% obj─?to??ciowych minera????w g????wnych: kwarcu, skaleni alkalicznych i plagioklazu) oraz 0Ô??20% obj─?to??ciowych minera????w akcesorycznych. W??r??d minera????w g????wnych zawarto??─? kwarcu powinna stanowi─? 20Ô??60% obj─?to??ciowych ska??y, a udzia?? skaleni alkalicznych powinien wynosi─? 65Ô??90% obj─?to??ciowych ca??kowitej zawarto??ci skaleni w skale. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPV granit zajmuje pole 3 (czsami dzielone na granit A, syenogranit i granit B, monzogranit).
W sk??ad granitu wchodz─?: ortoklaz, plagioklaz, kwarc, biotyt, rzadziej muskowit i amfibole (hornblenda, barkevikit, arfvedsonit, riebeckit), rzadziej pirokseny (hipersten, diopsyd, diallag, egiryn) oraz w niewielkich ilo??ciach r??wnie?? minera??y akcesoryczne: apatyt, cyrkon, monacyt, ksenotym, turmalin, beryl, tytanit, rutyl, anataz, magnetyt, allanit, fluoryt, granat i inne.
Granit odznacza si─? wyra??nym ciosem, zwykle w trzech prostopad??ych kierunkach, co u??atwia jego wietrzenie, a tak??e eksploatacj─?.
Wietrzej─?c tworzy charakterystyczne ska??ki, owalne lub kuliste bloki skalne, niekiedy go??oborza, a w warunkach wietrzenia chemicznego w ciep??ym i wilgotnym klimacie Ô?? "kasz─? granitow─?".
Granit przybiera r????ne barwy, takie jak szara, bia??or????owa, zielona, czerwona, czarny i inne. Ze wzgl─?du na dost─?pno??─? du??ych blok??w, ??atwo??─? ci─?cia i polerowania oraz walory estetyczne jest u??ywany w budownictwie jako kamie?? budowlany i dekoracyjny..

Tel 22 614 48 29
Kom 602235661
Fax 22 889 23 11
www.granit.info.pl

Internetowy sklep z nagrobkami

Nowy !!!
SKLEP ON-LINE

Internetowy sklep z nagrobkami.
Zapraszamy na
www.sklep-kamieniarski.pl